Notice: Constant FS_METHOD already defined in /home/users/marvipol/public_html/marvipol.pl/htdocs/relacje/wp-config.php on line 91
Zgromadzenia akcjonariuszy | Marvipol - Relacje Inwestorskie

Walne
zgromadzenie

Najwyższy organ spółki

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, obok spraw wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, należą sprawy określone w Statucie Marvipol Development S.A.

Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A. Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad oraz przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: relacje.inwestorskie@marvipol.pl.

Zwołanie walnego zgromadzenia

 

 • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  Pobierz
 • Projekty uchwał
  Pobierz
 • Liczba akcji na dzień ogłoszenia
  Pobierz
 • Formularze do głosowań
  Pobierz
 • Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2022, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 roku
  Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022
  Pobierz
 • Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
  Pobierz
 • Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 4 - tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń
  Pobierz
Lista uchwał
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 25 kwietnia 2023 r. |25-04-2023|
  Pobierz
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 18 sierpnia 2022 r. |18-08-2022|
  Pobierz
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 14 kwietnia 2022 r. |14-04-2022|
  Pobierz
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 28 lutego 2022 r. |28-02-2022|
  Pobierz
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 1 czerwca 2021 r. |01-06-2021|
  Pobierz
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 31 marca 2021 r. |31-03-2021|
  Pobierz
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r. |31-08-2020|
  Pobierz
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 20 grudnia 2019 r. |20-12-2019|
  Pobierz
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 19 sierpnia 2019 r. |19-08-2019|
  Pobierz
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r. |25-06-2019|
  Pobierz
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r. |27-06-2018|
  Pobierz
Zapis audio
 • Zapis obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |25-04-2023|
  Pobierz
 • Zapis obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |18-08-2022|
  Pobierz
 • Zapis obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |14-04-2022|
  Pobierz
 • Zapis obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |28-02-2022|
  Pobierz
 • Zapis obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |01-06-2021|
  Pobierz
 • Zapis obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |31-03-2021|
  Pobierz
 • Zapis obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |31-08-2020|
  Pobierz
 • Zapis obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |20-12-2019|
  Pobierz
 • Zapis obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |19-08-2019|
  Pobierz
 • Zapis obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |27-06-2018|
  Pobierz

Administratorem Danych Osobowych jest Marvipol Development S.A. z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa („Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@marvipol.pl lub pod adresem ul. Sienna 72A lok. 214, 00-833 Warszawa z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych". Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółki lub Spółek z Grupy Marvipol Development w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do doradców kredytowych współpracujących ze Spółką, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego lub do British Automotive S.A., aby otrzymywać od tej spółki drogą elektroniczną (e-mail, SMS) informacje marketingowe, w tym oferty tej spółki. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o którym mowa powyżej – za zgodą i we wskazanych celach. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.