Prospekty
i inne dokumenty

Oferta publiczna Akcji serii C

Oferta publiczna 41.551.852 Akcji serii C Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, kierowana była do akcjonariuszy spółki Marvipol S.A. (obecnie: British Automotive Holding S.A.) („Spółka Dzielona”) w związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako MARVIPOL Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie (ul. Obywatelska nr 5/50, 02–409 Warszawa, posiadający NIP: 5223042297, REGON 011927062-00021 („Oddział MARVIPOL”)) do Spółki, w zamian za Akcje serii C obejmowane przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej („Podział poprzez Wydzielenie”). W ramach Podziału poprzez Wydzielenie, w zamian za Akcje serii C, które otrzymali akcjonariusze Spółki Dzielonej, Spółka nabyła zorganizowaną część majątku Spółki Dzielonej, tj. działalność deweloperską prowadzoną w ramach Oddziału MARVIPOL („Działalność Deweloperska”).

 

Memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii C zostało zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2017 r.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 101.000,00 zł o kwotę 41.551.852,00 zł, tj. do kwoty 41.652.852,00 zł w drodze emisji 41.551.852 Akcji serii C zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 1 grudnia 2017 r. Tym samym Podział przez Wydzielenie stał się skuteczny, a Działalność Deweloperska stała się formalnie częścią Marvipol Development S.A.

Administratorem Danych Osobowych jest Marvipol Development S.A. z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa („Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:iod@marvipol.pl lub korespondencyjnie: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółki lub Spółek z Grupy Marvipol Development w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie:imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do doradców kredytowych współpracujących ze Spółką, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego lub do British Automotive S.A., aby otrzymywać od tej spółki drogą elektroniczną (e- mail, SMS) informacje marketingowe, w tym oferty tej spółki. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o którym mowa powyżej – za zgodą i we wskazanych celach. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.