Prospekty
i inne dokumenty

Oferta publiczna Akcji serii C

Oferta publiczna 41.551.852 Akcji serii C Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, kierowana była do akcjonariuszy spółki Marvipol S.A. (obecnie: British Automotive Holding S.A.) („Spółka Dzielona”) w związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako MARVIPOL Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie (ul. Obywatelska nr 5/50, 02–409 Warszawa, posiadający NIP: 5223042297, REGON 011927062-00021 („Oddział MARVIPOL”)) do Spółki, w zamian za Akcje serii C obejmowane przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej („Podział poprzez Wydzielenie”). W ramach Podziału poprzez Wydzielenie, w zamian za Akcje serii C, które otrzymali akcjonariusze Spółki Dzielonej, Spółka nabyła zorganizowaną część majątku Spółki Dzielonej, tj. działalność deweloperską prowadzoną w ramach Oddziału MARVIPOL („Działalność Deweloperska”).

 

Memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii C zostało zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2017 r.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 101.000,00 zł o kwotę 41.551.852,00 zł, tj. do kwoty 41.652.852,00 zł w drodze emisji 41.551.852 Akcji serii C zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 1 grudnia 2017 r. Tym samym Podział przez Wydzielenie stał się skuteczny, a Działalność Deweloperska stała się formalnie częścią Marvipol Development S.A.

Administratorem Danych Osobowych jest Marvipol Development S.A. z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa („Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@marvipol.pl lub pod adresem ul. Sienna 72A lok. 214, 00-833 Warszawa z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych". Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółki lub Spółek z Grupy Marvipol Development w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do doradców kredytowych współpracujących ze Spółką, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego, aby otrzymywać od tej spółki drogą elektroniczną (e-mail, SMS) informacje marketingowe, w tym oferty tej spółki. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o którym mowa powyżej – za zgodą i we wskazanych celach. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.


Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/users/marvipol/public_html/marvipol.pl/htdocs/relacje/wp-content/themes/theme/templates/centrum-inwestora.php on line 4126