Dywidenda

Efektywne pomnażanie kapitału

Strategicznym celem Marvipol Development jest efektywne pomnażanie kapitału powierzonego Spółce przez Akcjonariuszy. Strategia rozwoju Spółki zakłada, że dla osiągnięcia przez Akcjonariuszy Marvipol Development satysfakcjonującego zwrotu na kapitale Spółka w średnim terminie koncentruje się na wzroście skali działalności w segmentach mieszkaniowym i magazynowym, realizując wysokomarżowe projekty o ponadnormatywnej, dla średniej rynkowej, rentowności zaangażowanego kapitału.

Zgodnie z przyjętą w 2016 r. polityką dywidendową Marvipol całość zysku Spółki wypracowanego w 2017 r. zostanie przeznaczona na wzmocnienie bazy kapitałowej, niezbędnej dla realizacji celów Spółki. W średnim terminie, po osiągnięciu celu operacyjnego Spółki jakim jest wzrost skali działalności w obu jej segmentach, Zarząd może podjąć decyzję o zmianie założeń polityki dywidendowej.

Administratorem Danych Osobowych jest Marvipol Development S.A. z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa („Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:iod@marvipol.pl lub korespondencyjnie: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółki lub Spółek z Grupy Marvipol Development w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie:imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do doradców kredytowych współpracujących ze Spółką, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego lub do British Automotive S.A., aby otrzymywać od tej spółki drogą elektroniczną (e- mail, SMS) informacje marketingowe, w tym oferty tej spółki. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o którym mowa powyżej – za zgodą i we wskazanych celach. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.