Dane
finansowe

 • Wybrane dane finansowe w tys. zł
 • Aktywa
 • Aktywa trwałe
 • Aktywa obrotowe
 • Pasywa
 • Kapitał własny
 • Zobowiązania długoterminowe
 • Zobowiązania krótkoterminowe
 • Suma bilansowa
 • Przychody netto ze sprzedaży
 • Koszt własny sprzedaży
 • Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
 • Koszty sprzedaży
 • Koszty ogólnego zarządu
 • Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć
 • Pozostałe przychody operacyjne
 • Pozostałe koszty operacyjne
 • Zysk (strata) na działalności operacyjnej
 • Przychody finansowe
 • Koszty finansowe
 • Podatek dochodowy
 • Zysk netto z działalności kontynuowanej
 • Zysk netto z działalności zaniechanej
 • Zysk netto za rok obrotowy
2018 2017 2016
Wybrane dane finansowe w tys. zł
Aktywa
Aktywa trwałe 228 281 178 995 114 486
Aktywa obrotowe 724 580 714 438 578 456
Pasywa
Kapitał własny 413 338 366 029 347 200
Zobowiązania długoterminowe 282 041 302 492 174 779
Zobowiązania krótkoterminowe 276 187 224 912 170 963
Suma bilansowa 971 566 893 433 692 942
Przychody netto ze sprzedaży 266 129 185 724 219 401
Koszt własny sprzedaży (204 077) (147 593) (183 669)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 62 052 38 131 35 732
Koszty sprzedaży (9 484) (7 833) (5 949)
Koszty ogólnego zarządu (26 464) (24 531) (26 320)
Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć 16 266 22 250 8 438
Pozostałe przychody operacyjne 6 831 13 382 39 076
Pozostałe koszty operacyjne (4 156) (4 980) (7 387)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 045 36 419 43 590
Przychody finansowe 12 756 3 970 3 750
Koszty finansowe (1 894) (18 488) (10 181)
Podatek dochodowy (8 598) 16 309 2 938
Zysk netto z działalności kontynuowanej - 38 210 40 097
Zysk netto z działalności zaniechanej - - 5 540
Zysk netto za rok obrotowy 47 309 38 210 45 637

Administratorem Danych Osobowych jest Marvipol Development S.A. z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa („Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@marvipol.pl lub pod adresem ul. Sienna 72A lok. 214, 00-833 Warszawa z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych". Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółki lub Spółek z Grupy Marvipol Development w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do doradców kredytowych współpracujących ze Spółką, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego lub do British Automotive S.A., aby otrzymywać od tej spółki drogą elektroniczną (e-mail, SMS) informacje marketingowe, w tym oferty tej spółki. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o którym mowa powyżej – za zgodą i we wskazanych celach. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.