Dane
finansowe

 • Wybrane dane finansowe w tys. zł
 • Aktywa
 • Aktywa trwałe
 • Aktywa obrotowe
 • Pasywa
 • Kapitał własny
 • Zobowiązania długoterminowe
 • Zobowiązania krótkoterminowe
 • Suma bilansowa
 • Przychody netto ze sprzedaży
 • Koszt własny sprzedaży
 • Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
 • Koszty sprzedaży
 • Koszty ogólnego zarządu
 • Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć
 • Pozostałe przychody operacyjne
 • Pozostałe koszty operacyjne
 • Zysk (strata) na działalności operacyjnej
 • Przychody finansowe
 • Koszty finansowe
 • Podatek dochodowy
 • Zysk netto z działalności kontynuowanej
 • Zysk netto z działalności zaniechanej
 • Zysk netto za rok obrotowy
2020 2019 2018 2017
Wybrane dane finansowe w tys. zł
Aktywa
Aktywa trwałe 264 420 215 903 262 443 228 281 178 995
Aktywa obrotowe 1 275 894 1 097 988 949 092 724 580 714 438
Pasywa
Kapitał własny 612 692 556 589 483 225 413 338 366 029
Zobowiązania długoterminowe 296 070 259 296 326 325 282 041 302 492
Zobowiązania krótkoterminowe 641 029 498 006 465 359 276 187 224 912
Suma bilansowa 1 549 791 1 313 891 1 274 909 971 566 893 433
Przychody netto ze sprzedaży 393 735 431 385 290 784 266 129 185 724
Koszt własny sprzedaży (281 929) (325 635) (223 801) (204 077) (147 593)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 111 806 105 750 66 983 62 052 38 131
Koszty sprzedaży (6 269) (6 295) (8 382) (9 484) (7 833)
Koszty ogólnego zarządu (34 866) (40 822) (34 630) (26 464) (24 531)
Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć 38 879 29 821 64 058 16 266 22 250
Pozostałe przychody operacyjne 14 808 9 109 10 318 6 831 13 382
Pozostałe koszty operacyjne (7 881) (7 991) (7 823) (4 156) (4 980)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 116 477 89 572 90 524 45 045 36 419
Przychody finansowe 116 477 15 388 5 634 12 756 3 970
Koszty finansowe 6 818 89 572 (6 506) (1 894) (18 488)
Podatek dochodowy (18 099) (19 318) (19 765) (8 598) 16 309
Zysk netto z działalności kontynuowanej - - - - 38 210
Zysk netto z działalności zaniechanej - - - - -
Zysk netto za rok obrotowy 95 673 80 445 69 887 47 309 38 210

Administratorem Danych Osobowych jest Marvipol Development S.A. z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa („Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@marvipol.pl lub pod adresem ul. Sienna 72A lok. 214, 00-833 Warszawa z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych". Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółki lub Spółek z Grupy Marvipol Development w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do doradców kredytowych współpracujących ze Spółką, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego lub do British Automotive S.A., aby otrzymywać od tej spółki drogą elektroniczną (e-mail, SMS) informacje marketingowe, w tym oferty tej spółki. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o którym mowa powyżej – za zgodą i we wskazanych celach. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.


Notice: Undefined variable: json in /home/users/marvipol/public_html/marvipol.pl/htdocs/relacje/wp-content/themes/theme/templates/centrum-inwestora.php on line 3844

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/marvipol/public_html/marvipol.pl/htdocs/relacje/wp-content/themes/theme/templates/centrum-inwestora.php on line 3845

Notice: Trying to get property 'data' of non-object in /home/users/marvipol/public_html/marvipol.pl/htdocs/relacje/wp-content/themes/theme/templates/centrum-inwestora.php on line 3845

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/users/marvipol/public_html/marvipol.pl/htdocs/relacje/wp-content/themes/theme/templates/centrum-inwestora.php on line 3845